Calle de Pals

CALLE  DE  PALS
1997
45 X 30 cm.

                                                                                                               
邀請悲傷,狹隘的上升。 一種沒有得到回報的努力,最終你會感到被遺棄。
門,有人說它的保存已經延長,以避免遺忘的可怕對比,將關閉我們的步驟。
在高處逃生,攀登尋找更多空間尋找深淵。
巴納斯的出現是他們為第一次致命的吸引力而修飾的面孔,其中精心測量的針腳隱藏了我們的現實。
從昨天的預期和克服今天過去,一個未知的明天。

                       阿巴德博士

.

.
225